Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01
Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01
Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad
Bilpoolen och avtalsslutande medlem, nedan kallad Användaren. Bilpoolen har många kategorier av användare
och ordet ”Användare” avser t ex företag, kommun, privatperson eller student.
Se prislista i slutet av detta dokument för kostnader för överträdelser, självrisker m.m.
1.
Avtal och avtalsparter
1.1
Avtalsparterna framgår av Ansökan, samt i förekommande fall tilläggsansökan.
1.2
Avtalet består av ansökan och i vissa fall tilläggsansökan, avtalsparterna samt dessa allmänna villkor.
1.3
Till Avtal mellan befintlig privatanvändare och bilpoolen kan kopplas en tilläggsansökan varigenom
ytterligare användare får tillgång till bilpoolens tjänster. Tilläggsansökan skall alltid godkännas av befintlig
användare genom att användaren bekräftar och godkänner tilläggsansökans koppling till den befintliga
användaren.
2.
Allmänna krav
2.1
Samtliga användare ska ha giltigt körkort, giltighet kontrolleras mot körkortsregistret.
2.2
Användare ska ha passande betalningsförmåga vilket kontrolleras med hjälp av kreditupplysning.
3.
Fordonet
3.1
Med Fordonet avses det fordon som användaren bokat och disponerar under en tidsbegränsad period.
3.2
Bilpoolen förbehåller sig rätten att tillfälligt byta ut Fordonet mot annan modell vid t ex service eller
reparation och kan vid dessa tillfällen inte garantera bokad modell eller tillgång till Fordonet.
3.3
Fordonet inklusive all utrustning är och förblir bilpoolens egendom.
3.4
Om Fordonet inte finns på poolplatsen alternativt inte är körbar vid bokningens början, försöker Bilpoolen
ordna ersättningsbil från samma poolplats i första hand och i andra hand från annan poolplats. Finns ingen
ledig bil i närheten, erbjuds användaren taxi eller alternativt ressätt för ett belopp upp till 500 kronor inkl.
moms. Förlust av arbetstid eller annan ekonomisk skada ersätts ej av Bilpoolen.
3.5
Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren,
försöker Bilpoolen i första hand att avhjälpa felet och i andra hand ordna ersättningsfordon för fortsatt
resa om det är aktuellt, dock på Användarens bekostnad.
3.6
Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet INTE är direkt eller indirekt orsakat av Användaren,
försöker Bilpoolen i första hand att avhjälpa felet och i andra hand erbjuda Ersättningsbil. Om detta inte är
möjligt, erbjuder Bilpoolen alternativ resa för upp till 500 kronor inkl moms.
4
Fordonets användning
4.1
Användaren står fullt ansvarig för Fordonet under hela sin bokningstid.
4.2
Fordonet får användas för normalt brukande av användaren. Användaren får under inga omständigheter
låna ut Fordonet eller att låta någon annan framföra detsamma.
4.3
Användaren skall handha fordonet på ett sätt som inte skadar bilen. Körning skall ske med omdöme och
med iakttagande av gällande trafikregler.
4.4
Transport med Fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåtet.
4.5
Fordonet får inte användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda
Fordonet till övningskörning, fartprover, tävlingskörning eller för framförande på isbelagda
sjöar/vattendrag.
4.6
Rökning är förbjudet i samtliga bilpoolens fordon. Vid oaktsamhet mot förbudet debiteras en avgift enligt
gällande prislista.
4.7
Sällskapsdjur får ej transporteras i bilpoolens fordon. Vid oaktsamhet mot förbudet debiteras en avgift
enligt gällande prislista.
4.8
Användare får endast bruka fordonet inom Sveriges gränser. Vid resor utanför Sverige krävs alltid kontakt
och skriftligt godkännande från Bilpoolen. Brott mot detta kommer omedelbart att polisanmälas.
5
Användarens ansvar
5.1
Fordonet måste låsas då det lämnas obevakat.
5.2
Stöld eller skada av fordonet skall omedelbart polisanmälas på den ort där stölden/skadan inträffat.
5.3
Användaren skall före användande av fordonet kontrollera att inga synbara skador finns på eller i
fordonet. Skulle så vara fallet är Användaren skyldig att omgående anmäla skadan och uppge datum och
klockslag för upptäckten av skadan samt dess omfattning.
5.4
Användaren ansvarar gentemot Bilpoolen.nu för att Fordonet inte skadas eller förkommer under
avtalstiden. Användaren förbinder sig att ansvara för de kostnader som under avtalstiden uppstår i
samband med skador på Fordonet, såsom t ex lackskada, buckla, stenskott, punktering mm oavsett om
oaktsamhet kan läggas denne till last eller ej. Användaren är skyldig att informera kundsupport samt
rapportera eventuella skador före användande av Fordonet.
5.5
Vid stöld skall Användaren omedelbart göra en stöldanmälan hos polisen och underrätta Kundsupport om
tillgreppet. Om Användaren lämnar Fordonet olåst och Fordonet stjäls debiteras Användaren enligt
gällande prislista.
5.6
Användare skall till Bilpoolen.nu ersätta skada på fordonet som uppkommit/vållats under bokningstiden
inklusive förkomna bilinventarier, för självriskbelopp som ej ersätts av försäkringsbolaget (självrisk).
Ersättningsbeloppet skall inkludera moms.
5.7
Användaren skall vara fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i Fordonet. Om
Användaren bedöms ansvarig till skadan av försäkringsbolag, debiteras Användaren självrisk enligt
gällande prislista.
5.8
Användaren ansvarar gentemot bilpoolen för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik-
och parkeringsbestämmelser, som drabbar bilpoolen i egenskap av Fordonets ägare. Eventuella böter eller
avgifter för vilka användaren är ansvarig, och bilpoolen i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har
bilpoolen rätt att, förutom bötes/avgifts-beloppet, debitera användaren en expeditionskostnad på 150 kr
inklusive moms per överträdelse.
Om Användaren vill överklaga en felparkeringsavgift eller liknande skall detta göras omedelbart och direkt
till berörd utställare av avgiften. Användaren skall alltid betala felparkeringsavgiften i väntan på att
överklagandet behandlats
5.9
Användaren skall omgående meddela bilpoolen ändring av namn, adress, telefonnummer eller e-post.
Bilpoolen äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan vid avtalsbrott från användarens sida.
Bilpoolen äger rätt att efter upprepade åsidosättande av reglerna från en användare, utesluta denna.
5.10
Är Bilpoolens parkeringsplatser fullbelagda när Användaren ska returnera sin bokade poolbil, har
Användaren rätt att ställa bilen på en närliggande parkeringsplats, förutsatt att Kundtjänst kontaktas och
informeras om var Fordonet är parkerat. Fordonet måste alltid parkeras lagligt och eventuell
felparkeringsavgift tillfaller Användaren. Parkeringsavgift skall erläggas fram till klockan 12:00 kommande
vardag såvida inte Kundtjänst ger annan information.
6
Användarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada
6.1
Begreppet självrisk inkluderar t ex reparationskostnad, transporter och i vissa fall stilleståndsersättning.
6.2
Användaren ansvarar gentemot Bilpoolen för att Fordonet inte skadas eller förkommer under avtalets tid.
6.3
Vid skada på eller i Fordonet ska användaren omgående kontakta Bilpoolens callcenter/kundtjänst.
Användaren skall dessutom fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka in den senast 5 dagar efter
skadetillfället.
6.4
Skadeblankett finns i varje Fordon samt på Bilpoolens hemsida. I de fall Bilpoolen ej erhåller skaderapport
debiteras hela kostnaden på Användaren.
6.5
Vid stöld eller inbrott ska Användaren omedelbart göra en stöldanmälan hos polisen samt informera
Bilpoolens callcenter/kundtjänst om tillgreppet.
6.6
Om Användaren är vållande till en olycka, där skada uppstår på motpart debiteras Användaren förutom
eventuell vagnskadesjälvrisk, även trafiksjälvrisk för skador på motparten.
6.7
I de fall när Användaren använder tjänsten ”Vägassistans” står Bilpoolen för dessa kostnader i de fall dessa
kan hänföras till fel för vilket Bilpoolen ansvarar, t.ex. motorhaveri etc. Bilpoolen ansvarar inte för
kostnader som uppstår pga. Användaren, t.ex. urladdat batteri, feltankning etc.
7
Bruk av Fordonet och tankning
7.1
Fordonet skall återlämnas före bokningens sluttid. I de fall Fordonet inte återlämnas i tid tillkommer en
förseningsavgift. Vid försenad återlämning faktureras användaren dessutom dubbel timkostnad till dess
att Fordonet är återlämnat.
7.2
Bilpoolen förbehåller sig rätten att stänga av Användare som vid upprepade tillfällen återlämnar Fordonet
för sent.
7.3
Användaren är skyldig att tanka fordonet när det återstår en ¼ drivmedel i tanken. Tankning sker med
drivmedelskortet som finns i fordonet och erhållen kod som överlämnas av Bilpoolen. Bilpoolen skall
underrätta Användaren vilket drivmedel som skall användas.
7.4
Användaren är skyldig att tanka på stationskedja hänvisad på dekal i bilen. Behöver egna betalningsmedel
användas för tankning, skall originalkvitto skickas till Bilpoolen senast tio dagar efter avslutad bokning.
7.5
I de fall Användaren tankar på en annan stationskedja än anvisad, utbetalas summan mot en
administrativavgift.
7.6
Användaren skall kontrollera motorolje- och kylarvätskenivå samt lufttrycket i däcken. Användaren
ansvarar för att väsentliga vätskor skall vara påfyllda, såsom motorolja och spolarvätska m.m. enligt
angivna rekommendationer i instruktionsboken och/eller om detta påkallas på instrumentpanelen
alternativt är nödvändiga för bibehållen trafiksäkerhet eller undvikande av skada på Fordonet.
7.7
Vid återlämnande skall Användaren parkera Fordonet på den plats där den hämtades. En avgift tillkommer
i de fall Fordonet ej återlämnas på sin ursprungliga plats. I vissa fall kan även en transportkostnad
tillkomma för frakt av Fordonet till rätt parkering.
7.8
Användaren ansvarar för att Fordonet återlämnats i det skick den hämtades, bortsätt från normal utvändig
nedsmutsning. Användaren ansvarar för att allt skräp tas ur bilen vid återlämnande. Behöver Fordonet
städas debiteras Användaren en avgift enligt gällande prislista.
7.9
Om Fordonet behöver saneras pga. att Användaren har rökt, kräkts eller spillt i bilen, tas full kostnad ut för
tvätt, rekonditionering och förlorad uthyrning m.m.
8
Priser och avgifter
8.1
Priserna som består av fasta och rörliga priser finns tillgängliga på bilpoolens hemsida www.bilpoolen.nu
8.2
Pris vid tjänstekörning med företags-/kommunavtal, se respektive Avtal.
8.3
Se prislista sist i allmänna villkoren för avgifter för försening, nedsmutsning, borttappade nycklar m.m.
8.4
Användaren står för kostanden de timmar som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas innan
bokningsperiodens slut.
8.5
Bilpoolen förbehåller sig rätten att fakturera full timkostnad om avbokning ej sker åtta (8) timmar innan
bokningstiden startar. Avbokningar som sker åtta (8) timmar innan bokningen startar är kostnadsfri.
8.6
Användaren ska använda det/de tankkort som finns i Fordonet. I det fall betalning sker på annat vis
ersätter Bilpoolen denna, minus en administrativkostnad enligt prislista. Ersättning förutsätter att kvitto i
original skickas till Bilpoolen inom två veckor från tankningstillfället.
8.7
I de fall egendom som tillhör Bilpoolen tappas bort, kommer dessa att debiteras Användaren, alternativt
arbetsgivaren när det gäller tjänstekörning.
8.8
Tilläggsavgifter kan debiteras för onormalt nedsmutsad bil, otankad bil etc. Se prislista.
9
Bilpoolens ansvarsområden
9.1
Bilpoolen skall tillhandahålla ett funktionsdugligt fordon till användaren vid den tidpunkt och på den plats
där användaren har bokat fordonet. Bilpoolen skall ge behövlig information så att användaren kan boka
och köra ett fordon i bilpoolen.
9.2
Om Användaren upptäcker ett tekniskt fel eller annan skada på fordonet, som gör fordonet obrukbart, kan
han kräva att felet åtgärdas, en reduktion av priset eller ett ersättningsfordon inom skälig tid.
10
Betalningsvillkor
10.1
Bilpoolen fakturerar månadsvis i efterskott till av användaren angiven e-post. Fakturan innehåller
specificerad tidpunkt för hyra, kostnad för hyresperiod, kilometerpris samt eventuella övriga upplysningar.
Om betalning inte erläggs efter påminnelse om försenad betalning förbehåller sig bilpoolen rätten att
vända sig till inkasso.
10.2
Om användaren inte betalar avgiften på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som
motsvarar Riksbankens vid var tid gällande referensränta plus 8 procent samt i förekommande fall
påminnelseavgift om 50 kr inklusive moms.
10.3
För pappersfaktura tillkommer avgift enligt prislista.
10.4
Betalningsvillkor för privatkunder är 5 dagar, Användaren ansvarar för att täckning finns på konto på
förfallodagen.
10.5
Samtliga privata fakturor betalas via Autogiro.
10.6
I de fall en Användare har en Tilläggsansökan tecknad, skickas faktura för samliga resor till Användaren.
Dock är samtliga användare solidariskt ansvariga för betalning enligt Avtalet.
11
Avtalet och dess giltighetstid
11.1
Ändring av avtalets karaktär kan ske med en kalendermånads varsel.
11.2
Vid undertecknande av avtalet godkänner användaren de allmänna villkoren. Avtalet träder i kraft vid
undertecknande och gäller tills vidare.
11.3
Avtalet kan sägas upp av Användaren genom meddelande via e-post eller brev. Uppsägningstiden är en
kalendermånad gällande från den sista i nuvarande månad. Användaren kan boka och disponera Fordon
under uppsägningstiden. I de fall uppsägningen avser Avtal till vilken Tilläggsansökan kopplats omfattar
uppsägningen även denna. Användare enligt Avtal till vilken Tilläggsansökan kopplats har även rätt att säga
upp avtalet för tilläggsansökande på villkor enligt ovan utan att själv beröras av sådan uppsägning.
11.4
Användare som utnyttjar medanvändarsystemet, kan göra det så länge personerna är mantalsskrivna
under samma adress och lever under familjeliknande förhållande.
11.5
Om bilpoolen väljer att ändra prislistan måste bilpoolen informera användaren genom att information om
ändringen görs tillgängligt på bilpoolens hemsida, www.bilpoolen.nu minst en (1) kalendermånad innan
avsedd ändring skall träda i kraft. Gäller justeringen den fasta månadsavgiften, skall ändringen göras
tillgänglig senast tre (3) kalendermånader innan justering.
11.6
Eventuell deposition återbetalas efter uppsägningsperiodens slut, förutsatt att Användaren har fullgjort
sina betalningsåtaganden gentemot Bilpoolen samt skickat Smartcardet till Bilpoolen. Datum för
återbetalning sätts så att eventuella avgifter gällande överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
skall hinna kommuniceras till Bilpoolen.
12
GPS
I varje Fordon finns en installerad GPS. Användaren är medveten om att Fordonet kan lokaliseras genom
denna och accepterar att Bilpoolen har rätt att lokalisera Fordonet. Uppgifter som Bilpoolen erhåller
genom lokalisering av Fordonet behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
13
Kunduppgifter
13.1
Bilpoolen och dess samarbetspartner äger rätt att av administrativa skäl använda de uppgifter som lämnas
vid tecknande av användaravtalet.
Användaren skall omgående ändra sin användarprofil på Bilpoolens hemsida www.bilpoolen.nu om dessa
uppgifter ändras.
13.2
Användaren har alltid rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade
och hur dessa behandlas.
14
Information
14.1
Information mellan bilpoolen och användaren kommer huvudsakligen att ske via bilpoolens hemsida,
www.bilpoolen.nu, men kan även ske via e-post eller via SMS till användarens angivna
mobiltelefonnummer.
14.2
Användaren äger skyldighet att regelbundet (minst en gång per månad) kontrollera eventuella ändringar
via bilpoolens hemsida www.bilpoolen.nu/nyheter.html
15
Ansvarsbegränsning
Bilpoolen ansvar omfattar inte ersättning för indirekt förlust såsom t ex inkomstbortfall som uppkommit
eller orsakats av bilpoolens bristande fullgörelse enligt detta avtal.
16
Tvist
Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning skall slutligen lösas enligt svensk lag vid
allmän svensk domstol.
Prislista för avgifter i Bilpoolen. Samtliga priser är per tillfälle och är inkl. moms. Giltig från 2013-06-01
AVGIFTER
Pris inklusive moms
Försenad återlämning
200 kr plus dubbel timkostnad.
Ersättning för merkostnad för andra användare kan tillkomma.
Otankad bil
200 kr
Återlämnad bil med mindre än ¼ tank.
Borttappat tankkort eller passerkort till garage
500 kr
Borttappat smartcard
200 kr
Borttappad startnyckel
3000 kr
Olåst bil/fönster neddragna
500 kr
Bil återlämnad olåst eller med öppet fönster.
Glömt lyset påslaget
500 kr
I de fall utryckning krävs för avstängning eller laddning av batteri.
Tid som krävs för laddning
faktureras som bokad tid.
Kraftigt nedsmutsad bil
500 kr
Vid rökning eller husdjur i Fordonet tillkommer saneringskostnad.
Avgift telefonbokning
40 kr
Avgift per samtal. Avgift gäller bokning, ändring samt avbokning.
Borttappat parkeringstillstånd
500 kr
Eventuella parkeringsböter som utfärdas pga. detta tillkommer.
Stöld ur olåst fordon
200 kr
Utöver den administrativa kostnaden tillkommer faktisk kostnad.
Påminnelseavgift faktura
50 kr
Tankat bil på annan bensinstation
100 kr
Tanknig ska ske på en för Fordonet anvisad station.
Pappersfaktura
25 kr
Till den i användarprofilen angivna adressen.
Kostnader/Självrisker vid skada. Samtliga priser är per tillfälle och är inkl. moms.
Giltig från 2013-06-01
Observera att i de fall den faktiska kostnaden inte uppgår till självriskbeloppet faktureras den faktiska
kostnaden, inklusive personal kostnader etc.
Självrisk
Självrisk inkl. moms
Typ av skada
inkl. moms
Självriskreducering
Vagnskada
2 500 kr
5 000 kr
Trafikskada
3 500 kr
3 500 kr
Skada på motpart, per motpart.
Olåst fordon som stjäls
100 000 kr
100 000 kr
I det fall Fordonets av Bilpoolen uppskattade värde
understiger beloppet faktureras det uppskattade värdet.
Brandskada
5 000 kr
2 500 kr
Liten glasskada
750 kr
375 kr
Mindre stenskott som kan repareras.
Stor glasskada
5 000 kr
2 500 kr
I de fall bilens ruta behöver bytas.
Bärgning
2 500 kr
1 000 kr
I det fall kostnaden inte täcks i och med övrig
försäkringsskada.
Stöld av eller inbrott i bil
5 000 kr
2 500 kr
Tankat fel drivmedel
5 000 kr
2 500 kr
Kostnad för nytt drivmedel tillkommer.