Våra allmänna villkor

Allt du behöver veta om vår verksamhet

Allmänna villkor: gällande från 2022-02-21

Allmänna villkor: gällande från 2020-02-21 tills vidare. Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB – Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen och avtalsslutande medlem, nedan kallad Användaren. Bilpoolen har många kategorier av användare och ordet ”Användare” avser t ex företag, kommun eller privatperson. Se prislista i slutet av detta dokument för kostnader för överträdelser, självrisker m.m.

  1. Avtal och avtalsparter

1.1 Avtalsparterna framgår av Ansökan, samt i förekommande fall tilläggsansökan, avtalsparterna samt dessa allmänna villkor.

1.2 Till Avtal mellan befintlig privatanvändare och bilpoolen kan kopplas en tilläggsansökan varigenom ytterligare användare får tillgång till bilpoolens tjänster. Tilläggsansökan skall alltid godkännas av befintlig Användare genom att användaren bekräftar och godkänner tilläggsansökans koppling till den befintliga Användaren.

1.3 Användaren enligt tilläggsansökan åtar sig samma förpliktelser enligt avtalet som befintlig Användare.

  1. Allmänna krav

2.1 Samtliga användare ska ha giltigt körkort, giltighet kontrolleras mot körkortsregistret.

2.2 Användaren ska alltid ha sitt körkort med sig i samband med hyra av Bilpoolens bilar.

2.3 Användare ska ha passande betalningsförmåga vilket kontrolleras med hjälp av kreditupplysning.

2.4 Användaren ska vara folkbokförd i Sverige och inneha svensk personnummer eller samordningsnummer.

2.5 Användaren måste vara minst 23 år såvida inte annat avtalats.

  1. Fordonet

3.1 Med Fordonet avses det fordon som användaren bokat och disponerar under en tidsbegränsad period.

3.2 Bilpoolen förbehåller sig rätten att tillfälligt byta ut Fordonet mot annan modell vid t ex service eller reparation och kan vid dessa tillfällen inte garantera bokad modell eller tillgång till Fordonet.

3.3 Fordonet inklusive all utrustning är och förblir bilpoolens egendom.

3.4 Om Fordonet inte finns på poolplatsen alternativt inte är körbar vid bokningens början, försöker Bilpoolen ordna ersättningsbil från samma poolplats i första hand och i andra hand från annan poolplats. Finns ingen ledig bil i närheten, erbjuds användaren taxi eller alternativt resesätt för ett belopp upp till 500 kronor inkl. moms. Förlust av arbetstid eller annan ekonomisk skada ersätts ej av Bilpoolen.

3.5 Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, försöker Bilpoolen i första hand att avhjälpa felet och i andra hand ordna ersättningsfordon för fortsatt

resa om det är aktuellt, dock på Användarens bekostnad.

3.6 Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet INTE är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, försöker Bilpoolen i första hand att avhjälpa felet och i andra hand erbjuda Ersättningsbil. Om detta inte är möjligt, erbjuder Bilpoolen alternativ resa för upp till 500 kronor inkl moms. Ersättning för förlust av arbetstid ersätts inte.

3,7 Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet är orsakat av en leverantör utanför Bilpoolens ansvarsområde (t ex Telenor) försöker Bilpoolen att erbjuda transport eller ersättningsbil efter bästa förmåga. Ersättning för förlust av arbetstid ersätts inte.

  1. Fordonets användning

4.1 Användaren står fullt ansvarig för Fordonet och dess utrustning under hela sin bokningstid.

4.2 Fordonet får användas för normalt brukande av användaren. Användaren får under inga omständigheter låna ut Fordonet eller att låta någon annan framföra detsamma.

4.3 Användaren skall handha fordonet på ett sätt som inte skadar bilen. Körning skall ske med omdöme och med iakttagande av gällande trafikregler. Användare ska vårda Fordonet väl och ansvarar för att Fordonet hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Användare får ej framföra Fordonet vårdslöst och/eller i påverkat tillstånd.

4.4 Transport med Fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåtet.

4.5 Fordonet får inte användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda Fordonet till övningskörning, fartprover, tävlingskörning eller för framförande på isbelagda

sjöar/vattendrag.

4.6 Rökning är förbjudet i samtliga bilpoolens fordon. Vid oaktsamhet mot förbudet debiteras en avgift enligt gällande prislista.

4.7 Sällskapsdjur får ej transporteras i bilpoolens fordon som ej är märkta som djurbil. Vid oaktsamhet mot förbudet debiteras en avgift enligt gällande prislista.

4.8 Användare får endast bruka fordonet inom Sveriges gränser. Vid resor utanför Sverige krävs alltid kontakt och skriftligt godkännande från Bilpoolen. Brott mot detta kommer omedelbart att polisanmälas.

4.10 Användaren ansvarar för att åtgärda oljenivå, kylvatten, däcktryck, spolarvätska m m enligt angivna rekommendationer i instruktionsboken eller om detta påkallas på instrumentbrädan alternativt för undvikande av skada på Fordonet.

4.11 Användaren får inte avslöja användarnamn, lösenord eller personlig pinkod för någon obehörig och ska tillse att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.

4.12 Om Bilpoolen misstänker att Användaren missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot villkoren i detta avtal, har Bilpoolen rätt att omgående stänga av Användarens medlemskap på obestämd tid.

4.13 Användaren ansvarar för att rätt bränsle används i Fordonet. Bränsletyp finns bl a angivet i tanklocket och på instrumentbrädan. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel, t ex feltankning, beläggs med belopp upp till full reparationskostnad.

4.14 Användaren får under inga omständigheter stänga av airbagen på passagerarsidan.

5 Användarens ansvar

5.1 Fordonet måste låsas då det lämnas obevakat.

5.2 Stöld eller skada av fordonet skall omedelbart polisanmälas på den ort där stölden/skadan inträffat.

5.3 Användaren skall före användande av fordonet kontrollera att inga synbara skador finns på eller i fordonet. Skulle så vara fallet är Användaren skyldig att omgående anmäla skadan och uppge datum och klockslag för upptäckten av skadan samt dess omfattning. Skadebesiktning ska även göras vid återlämning av Fordonet för att kontrollera om några nya skador uppkommit under hyresperioden.

5.4 Användaren ansvarar gentemot Bilpoolen.nu för att Fordonet inte skadas eller förkommer under avtalstiden. Användaren förbinder sig att ansvara för de kostnader som under avtalstiden uppstår i

samband med skador på Fordonet, såsom t ex lackskada, buckla, stenskott, punktering mm oavsett om oaktsamhet kan läggas denne till last eller ej.

5.5 Användaren är skyldig att informera kundsupport samt

rapportera eventuella skador före användande av Fordonet. Om skadekontroll och/eller inrapportering av nya skador inte görs innan avfärd, anses skada ha uppkommit under hyresperioden och Användaren blir betalningsskyldig för skadorna.

5.6 Vid stöld skall Användaren omedelbart göra en stöldanmälan hos polisen och underrätta Kundsupport om tillgreppet. Om Användaren lämnar Fordonet olåst och Fordonet stjäls debiteras Användaren enligt

gällande prislista.

5.7 Användare skall till Bilpoolen.nu ersätta skada på fordonet som uppkommit/vållats under bokningstiden inklusive förkomna bilinventarier, för självriskbelopp som ej ersätts av försäkringsbolaget (självrisk). Ersättningsbeloppet skall inkludera moms.

5.8 Användaren skall vara fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i Fordonet. Om Användaren bedöms ansvarig till skadan av försäkringsbolag, debiteras Användaren självrisk enligt gällande prislista.

5.9 Användaren ansvarar gentemot bilpoolen för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som drabbar bilpoolen i egenskap av Fordonets ägare. Eventuella böter eller avgifter för vilka användaren är ansvarig, och bilpoolen i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har bilpoolen rätt att, förutom bötes/avgifts-beloppet, debitera användaren en expeditionskostnad på 150 kr inklusive moms per överträdelse.

Om Användaren vill överklaga en felparkeringsavgift eller liknande skall detta göras omedelbart och direkt till berörd utställare av avgiften. Användaren skall alltid betala felparkeringsavgiften i väntan på att överklagandet behandlats

5.10 Användaren skall omgående meddela bilpoolen ändring av namn, adress, telefonnummer eller e-post. Bilpoolen äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan vid avtalsbrott från användarens sida. Bilpoolen äger rätt att efter upprepade åsidosättande av reglerna från en användare, utesluta denna.

5.11 Är Bilpoolens parkeringsplatser fullbelagda när Användaren ska returnera sin bokade poolbil, har Användaren rätt att ställa bilen på en närliggande parkeringsplats, förutsatt att Kundtjänst kontaktas och

informeras om var Fordonet är parkerat. Fordonet måste alltid parkeras lagligt och eventuell felparkeringsavgift tillfaller Användaren. Parkeringsavgift skall erläggas fram till klockan 12:00 kommande

vardag såvida inte Kundtjänst ger annan information.

6 Användarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada

6.1 Begreppet självrisk inkluderar t ex reparationskostnad, transporter och i vissa fall stilleståndsersättning.

6.2 Användaren ansvarar gentemot Bilpoolen för att Fordonet inte skadas eller förkommer under avtalets tid.

6.3 Vid skada på eller i Fordonet ska användaren omgående kontakta Bilpoolens callcenter/kundtjänst. Användaren skall dessutom fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka in den senast 5 dagar efter

skadetillfället.

6.4 Skadeblankett finns i varje Fordon samt på Bilpoolens hemsida. I de fall Bilpoolen ej erhåller skaderapport debiteras hela kostnaden på Användaren.

6.5 Vid stöld eller inbrott ska Användaren omedelbart göra en stöldanmälan hos polisen samt informera Bilpoolens callcenter/kundtjänst om tillgreppet.

6.6 Om Användaren är vållande till en olycka, där skada uppstår på motpart debiteras Användaren förutom eventuell vagnskadesjälvrisk, även trafiksjälvrisk för skador på motparten.

6.7I de fall när Användaren använder tjänsten ”Vägassistans” står Bilpoolen för dessa kostnader i de fall dessa kan hänföras till fel för vilket Bilpoolen ansvarar, t.ex. motorhaveri etc. Bilpoolen ansvarar inte för kostnader som uppstår pga. Användaren, t.ex. urladdat batteri, feltankning etc.

7 Bruk av Fordonet och tankning

7.1 Fordonet skall återlämnas före bokningens sluttid. I de fall Fordonet inte återlämnas i tid tillkommer en förseningsavgift. Vid försenad återlämning faktureras användaren dessutom dubbel timkostnad till dess att Fordonet är återlämnat.

7.2 Bilpoolen förbehåller sig rätten att stänga av Användare som vid upprepade tillfällen återlämnar Fordonet för sent.

7.3 Användaren är skyldig att tanka fordonet när det återstår en halv tank drivmedel i tanken. Tankning sker med drivmedelskortet som finns i fordonet och erhållen kod som överlämnas av Bilpoolen. Observera att det i en gasbil finns två tankar som ska vara minst halvfulla. Uppfylls inte denna regel, har Bilpoolen rätt att debitera Användaren en serviceavgift för otankad bil.

7.4 Användaren är skyldig att tanka på stationskedja hänvisad på dekal i bilen. Behöver egna betalningsmedel användas för tankning, skall originalkvitto skickas till Bilpoolen senast tio dagar efter avslutad bokning.

7.5 I de fall Användaren tankar på en annan stationskedja än anvisad, utbetalas summan mot en administrativavgift.

7.6 Användaren skall kontrollera motorolje- och kylarvätskenivå samt lufttrycket i däcken. Användaren ansvarar för att väsentliga vätskor skall vara påfyllda, såsom motorolja och spolarvätska m.m. enligt

angivna rekommendationer i instruktionsboken och/eller om detta påkallas på instrumentpanelen alternativt är nödvändiga för bibehållen trafiksäkerhet eller undvikande av skada på Fordonet.

7.7 Vid återlämnande skall Användaren parkera Fordonet på den plats där den hämtades. En avgift tillkommer i de fall Fordonet ej återlämnas på sin ursprungliga plats. I vissa fall kan även en transportkostnad tillkomma för frakt av Fordonet till rätt parkering.

7.8 Användaren ansvarar för att Fordonet återlämnats i det skick den hämtades, bortsätt från normal utvändig nedsmutsning. Användaren ansvarar för att allt skräp tas ur bilen vid återlämnande. Behöver Fordonet städas debiteras Användaren en avgift enligt gällande prislista.

7.9 Om hyresperioden är 28 dagar eller längre måste du på begäran visa upp bilen minst var 28:e dag i staden där bokningen påbörjades. Vi förbehåller oss rätten att när som helst säga upp Hyresavtalet genom att informera dig om detta 30 dagar i förväg – antingen muntligen eller skriftligen. Hyrestiden kan som längst uppgå till 365 dagar, varefter Hyresavtalet upphör och bilen måste återlämnas

7.10 Om Fordonet behöver saneras pga. att Användaren har rökt, kräkts eller spillt i bilen, tas full kostnad ut för tvätt, rekonditionering och förlorad uthyrning m.m.

8 Priser och avgifter

8.1 Priserna som består av fasta och rörliga priser finns tillgängliga på bilpoolens hemsida www.bilpoolen.nu

8.2 Pris vid tjänstekörning med företags-/kommunavtal, se respektive Avtal.

8.3 Se prislista sist i allmänna villkoren för avgifter för försening, nedsmutsning, borttappade nycklar m.m.

8.4 Användaren står för kostanden de timmar som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas innan bokningsperiodens slut.

8.5 Bilpoolen förbehåller sig rätten att fakturera full timkostnad om avbokning ej sker åtta (8) timmar innan bokningstiden startar. Avbokningar som sker åtta (8) timmar innan bokningen startar är kostnadsfri. Förkortning av bokad tid likställs med avbokning för tiden i fråga.

8.6 Användaren ska använda det/de tankkort som finns i Fordonet. I det fall betalning sker på annat vis ersätter Bilpoolen denna, minus en administrativkostnad enligt prislista. Ersättning förutsätter att kvitto i

original skickas till Bilpoolen inom två veckor från tankningstillfället.

8.7 I de fall egendom som tillhör Bilpoolen tappas bort, kommer dessa att debiteras Användaren, alternativt arbetsgivaren när det gäller tjänstekörning.

8.8 Tilläggsavgifter kan debiteras för onormalt nedsmutsad bil, otankad bil etc. Se prislista.

8.9 Bilpoolen har rätt att fakturera månadsavgiften i förskott.

8.10 Bilens tankkort får inte användas för att betala parkeringsavgifter, vägtullar, broavgifter etc om inte detta överenskommits med Kundtjänst eller via kontakt med Bilpoolens personal. Bilpoolen har rätt att debitera en administrativ avgift om regeln överträds.

8.11 Bilpoolen äger rätt att när som helst och med omedelbar verkan säga upp ett Avtal om Användaren allvarligt eller vid upprepade tillfällen överskrider reglerna i gällande Avtal och Allmänna villkor.

9 Bilpoolens ansvarsområden

9.1 Bilpoolen skall tillhandahålla ett funktionsdugligt fordon till användaren vid den tidpunkt och på den plats där användaren har bokat fordonet. Bilpoolen skall ge behövlig information så att användaren kan boka och köra ett fordon i bilpoolen.

9.2 Om Användaren upptäcker ett tekniskt fel eller annan skada på fordonet, som gör fordonet obrukbart, kan han kräva att felet åtgärdas, en reduktion av priset eller ett ersättningsfordon inom skälig tid.

10 Betalningsvillkor

10.1 Bilpoolen fakturerar månadsvis i efterskott till av användaren angiven e-post. Fakturan innehåller specificerad tidpunkt för hyra, kostnad för hyresperiod, kilometerpris samt eventuella övriga upplysningar. Om betalning inte erläggs efter påminnelse om försenad betalning förbehåller sig bilpoolen rätten att vända sig till inkasso.

10.2 Om användaren inte betalar avgiften på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande referensränta plus 8 procent samt i förekommande fall

påminnelseavgift om 60 kr.

10.3 För pappersfaktura tillkommer avgift enligt prislista.

10.4 Betalningsvillkor för privatkunder är 5 dagar, Användaren ansvarar för att täckning finns på konto på förfallodagen.

10.5 Samtliga privata fakturor betalas via Autogiro.

10.6 I de fall en Användare har en Tilläggsansökan tecknad, skickas faktura för samliga resor till Användaren. Dock är samtliga användare solidariskt ansvariga för betalning enligt Avtalet.

11 Avtalet och dess giltighetstid

11.1 Ändring av avtalets karaktär kan ske med en kalendermånads varsel.

11.2 Vid bokning av fordon godkänner användaren de allmänna villkoren. Avtalet träder i kraft vid

Accept av ansökan och gäller tills vidare.

11.3 Avtalet kan sägas upp av Användaren genom meddelande via e-post eller brev. Uppsägningstiden är en kalendermånad gällande från den sista i nuvarande månad. Användaren kan boka och disponera Fordon under uppsägningstiden. I de fall uppsägningen avser Avtal till vilken Tilläggsansökan kopplats omfattar uppsägningen även denna. Användare enligt Avtal till vilken Tilläggsansökan kopplats har även rätt att säga upp avtalet för tilläggsansökande på villkor enligt ovan utan att själv beröras av sådan uppsägning.

11.4 Användare som utnyttjar medanvändarsystemet, kan göra det så länge personerna är mantalsskrivna under samma adress och lever under familjeliknande förhållande.

11.5 Om bilpoolen väljer att ändra prislistan måste bilpoolen informera användaren genom att information om ändringen görs tillgängligt på bilpoolens hemsida, www.bilpoolen.nu minst en (1) kalendermånad innan avsedd ändring skall träda i kraft. Gäller justeringen den fasta månadsavgiften, skall ändringen göras

tillgänglig senast tre (3) kalendermånader innan justering.

11.6 Eventuell deposition återbetalas efter uppsägningsperiodens slut, förutsatt att Användaren har fullgjort sina betalningsåtaganden gentemot Bilpoolen samt skickat Smartcardet till Bilpoolen. Datum för

återbetalning sätts så att eventuella avgifter gällande överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser skall hinna kommuniceras till Bilpoolen.

12 GPS

I varje Fordon finns en installerad GPS. Användaren är medveten om att Fordonet kan lokaliseras genom denna och accepterar att Bilpoolen har rätt att lokalisera Fordonet. Uppgifter som Bilpoolen erhåller

genom lokalisering av Fordonet behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

13 Personuppgifter

13.1 Bilpoolen och dess samarbetspartner äger rätt att av administrativa skäl använda de uppgifter som lämnas vid tecknande av användaravtalet. Användaren skall omgående ändra sin användarprofil på Bilpoolens hemsida www.bilpoolen.nu om dessa uppgifter ändras.

13.2 Användaren har alltid rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade och hur dessa behandlas.

14 Information

14.1 Information mellan bilpoolen och användaren kommer huvudsakligen att ske via bilpoolens hemsida, www.bilpoolen.nu, men kan även ske via e-post eller via SMS till användarens angivna mobiltelefonnummer.

14.2 Användaren äger skyldighet att regelbundet (minst en gång per månad) kontrollera eventuella ändringar via bilpoolens hemsida.

15 Ansvarsbegränsning

Bilpoolen ansvar omfattar inte ersättning för indirekt förlust såsom t ex inkomstbortfall som uppkommit eller orsakats av bilpoolens bristande fullgörelse enligt detta avtal.

16 Tvist

Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning skall slutligen lösas enligt svensk lag vid allmän svensk domstol.